9557

* លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ DIG88

1. គ្រប់សមាជិកទាំងអស់ ដែលបានស្នើសុំការផ្តល់ជូននីមួយៗត្រូវយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់។

2. ការផ្តល់ជូននេះ គឺសម្រាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP ប្រើកុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។

3. ការផ្តល់ជូននេះ គឺផ្តល់ជូនដល់អតិថជនទាំងអស់សម្រាប់ជាការបង្កើនការកំសាន្តបន្ថែមប៉ុណ្ណោះ។ DIG88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ចំនួននៃការចូលរួមរបស់សមាជិកណាម្នាក់សម្រាប់កម្មវិធីផ្តល់ជូនណាមួយ។.

4. DIG88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ និងផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីបានគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

5. ប្រសិនបើអតិថជនណាម្នាក់រកឃើញថាល្មើស រំលោភបំពានច្បាប់នៃមាត្រារបស់កម្មវិធីផ្តល់ជូនដែលមានភស្តុតាងជាក់លាក់ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិលុបចោល ឬមិនផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់បូកជាមួយប្រាក់ដែលឈ្នះ។ ម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗក្នុងគណនីរបស់អតិថជនផ្អែកលើតំលៃរបស់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ទូទាត់ចំណាយគ្រប់គ្រងនិងចំណាយផ្សេងៗទៀត។

6. ការកំណត់នូវអ្វីដែលជាការរំលោភបំពានយកប្រាក់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុន គឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់នូវអ្វីដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ ដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូល ដូចជាឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

      1. ការភ្នាល់ច្រើនជាង ៥០% នៃសមតុល្យការចាប់ផ្តើមរបស់សមាជិក (ការដាក់ប្រាក់ដែលជាប់ទាក់ទងបូករួមទាំងប្រាក់រង្វាន់) នៅលើការភ្នាល់តែមួយ។

      2. ការភ្នាល់សងខាង ឬការភ្នាល់ទាំងសងខាងលើទម្រង់២ផ្សេងគ្នា

      3. ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើន បន្លំគណនី និងគណនីរួមគ្នាជាដើម

      4. ការប្រើប្រាស់ (VPN) ដើម្បីក្លែងបន្លំឬការបិទបាំងមិនឱ្យដឹងលេខ (IP)

      5. ការព្យាយាមប្រើវិធីសាស្រ្តបន្លំប្រាក់រង្វាន់ និងលទ្ធផលភ្នាល់

      6. ការភ្នាល់រំលោភបំពាន និងល្មើសពីលក្ខខណ្ឌ

      7. រាល់លក្ខខ័ណ្ឌនិងច្បាប់ទាំងរបស់ DIG88 នឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

X
X
X